bef842a551b378a5e2f9fa4bdb72e1c9 ArchLinuxARM-odroid-c2-latest.tar.gz